«ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ CENTENNIA»

Πλαίσιο ανάπτυξης: Έργο Κίρκη «Κοινωνία της Πληροφορίας»,ΥΠΕΠΘ,
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Multimedia Mls Πληροφορική Α.Ε.
Σχέση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα: Ιστορία Β΄ Γυμνασίου και Γ΄ Γυμνασίου, Ιστορία Β΄Λυκείου και Γ΄Λυκείου.
Θεματικές ενότητες: Ιστορία της Ευρώπης και δευτερευόντως της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής από το 1000 μ.Χ. ως το 1997 μ.Χ.
Γενική περιγραφή
Ο Ιστορικός Άτλαντας Centennia είναι ένα λογισμικό διαδραστικών χαρτών, που οπτικοποιεί τις εδαφικές μεταβολές των κρατών της Ευρώπης μέσα σε μια χιλιετία, από το 1000 μ.Χ. έως το 1997 μ.Χ. Η οπτικοποίηση των εδαφικών διαφοροποιήσεων γίνεται δυνατή μέσω μιας αλληλουχίας χαρτών που απεικονίζουν περισσότερες από 9000 αλλαγές συνόρων. Οι χάρτες, -που αφορούν την Ευρώπη και ένα μέρος της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολή-, συνδέονται με χρονομηχανή και με βάση δεδομένων που δίδει συνοπτικά πληροφορίες για κύρια γεγονότα, τόπους και πρόσωπα της περιόδου. Όταν ενεργοποιηθεί η χρονομηχανή, οι χάρτες εμφανίζονται να μεταβάλλονται στην οθόνη καθώς ο χρόνος τρέχει, ενώ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιαδήποτε από τις χρονολογίες για να μελετήσει τη διαμόρφωση των συνόρων σε επιλεγμένο τμήμα του χάρτη και να πάρει συμπληρωματικές πληροφορίες για τοποθεσίες, σημαντικά πρόσωπα και ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη χρονολογία. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων σε πίνακες προσώπων, τόπων και γεγονότων, ενώ τα λήμματα που εμφανίζονται σε αυτό το μενού, συνδέονται με τους αντίστοιχους χάρτες που εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη.
Στο λογισμικό, εκτός από το CD, περιλαμβάνονται και τα εγχειρίδια: α) Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού, β) Βιβλίο για τον Καθηγητή, γ) Βιβλίο για τον Μαθητή
Ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών
Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία της Ιστορίας Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου και για τη διδασκαλία της Ιστορίας Β΄ και Γ΄ Λυκείου, αφού αφορά την Ύστερη Βυζαντινή και Νεότερη Ελληνική Ιστορία καθώς και τη Μεσαιωνική και Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία .
Σενάρια διδασκαλίας
Τα συνοδευτικά εγχειρίδια του μαθητή και του καθηγητή παρέχουν σημαντικό αριθμό σεναρίων διδασκαλίας, σχεδιασμένων για σύντομες ή εκτεταμένες διερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες οδηγούν το μαθητή στη μελέτη και κατανόηση των γεωπολιτικών αλλαγών και των ιστορικών εξελίξεων της περιόδου που αναφέρονται, μέσω της διερεύνησης των χαρτών και των κειμένων, μέσω της σύγκρισης και της συσχέτισης χρονολογιών, γεγονότων και γεωγραφικών περιοχών.
Συνολική αποτίμηση
Το λογισμικό, ακολουθώντας τις αρχές της διερευνητικής οικοδόμησης της γνώσης, μεταβάλλει το ρόλο του μαθητή από παθητικό δέκτη της γνώσης σε ενεργό υποκείμενο που δραστηριοποιείται στην ανακάλυψη του γνωστικού του αντικειμένου. Ο μαθητής – στο βαθμό που δεν κατευθύνεται από αυστηρά καθοδηγητικά σενάρια διδασκαλίας- έχει τη δυνατότητα να θέσει ερωτήματα, να αναζητήσει απαντήσεις παρατηρώντας, συγκρίνοντας και αξιοποιώντας τα εργαλεία του λογισμικού, να οδηγηθεί σε συμπεράσματα, να οξύνει την κρίση του, να καλλιεργήσει την αφαιρετική σκέψη, να αναλάβει την ευθύνη της γνώσης που θα προσεγγίσει με την ενεργητική συμμετοχή του. Σε αυτή τη διερευνητική προσέγγιση, ο καθηγητής συμμετέχει επικουρικά, καθοδηγεί και εποπτεύει τη μαθησιακή διαδικασία.
Η οπτική απεικόνιση των γεγονότων μέσα από τους χάρτες διευκολύνει στην αφομοίωση της γνώσης, επιτρέπει τη σύνδεση του χώρου με το χρόνο και συμβάλλει στην κατανόηση των γεωπολιτικών μεταβολών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και των αλλαγών στο ιστορικό γίγνεσθαι.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
Βιβλίο για το δάσκαλο

Η διαμόρφωση των ελληνικών συνόρων με βάση τα ευρωπαϊκά συμφέροντα στην εγγύς Ανατολή μέσα στο πλαίσο του ανατολικού ζητήματος