Εκπαιδευτικό λογισμικό hot potatoes


Γενικά
Το HotPotatoes είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ασκήσεις διαφόρων μορφών για χρήση είτε μέσω internet είτε μέσω υπολογιστή. Στην πραγματικότητα είναι java scripts που δημιουργούνται με έναν ιδιαίτερα φιλικό τρόπο.
Το πρόγραμμα διατίθεται ελεύθερα για μη εμπορικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς και με την προϋπόθεση οι ασκήσεις που δημιουργούνται με αυτό να είναι ελεύθερα διαθέσιμες στο διαδίκτυο (περισσότερα γι' αυτό το ζήτημα στην παρακάτω διεύθυνση).
http://hotpot.uvic.ca/
Αρχικά θα πρέπει να κατεβάσετε το πρόγραμμα HotPotatoes 6.3 από τη διεύθυνση
Hot Potatoes 6.3 installer</

Το Hotpotatoes αποτελείται από 5 επιμέρους προγράμματα
**JQuiz**ο
πολλαπλών επιλογών)
JMix (
Μπερδεμένη πρόταση)

**JCross** (
Σταυρόλεξο)

**JMatch** (
Αντιστοίχιση)

Jclose (
Συμπλήρωση κενών )


Παράδειγμα JQuiz
Παράδειγμα jclose

Παράδειγμα jmatch
Παραδειγμα jcross


Παραδείγματα

Για διδακτική αξιοποίηση της εφαρμογής
http://online.eduportal.gr/b_online_ancient_gr.htm


http://salnk.eduportal.gr/p2_tpe/

http://b-epipedo.cti.gr/portal/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=34&Itemid=239